/ui2/cl_json sınıfı JSON formatındaki dosyayı ayrıştırmamızı sağlar. Bu sınıf karmaşık json yapısını bile sizin için anlamlı bir yapıda sunabiliyor. Aşağıda entegrasyon sırasında kullandığım yapıyı inceleyebilirsiniz.

örnek json verisi :

[ 
 { 
  "id": "5973782bdb9a930533b05cb2",
  "isActive": true,
  "balance": "1.446,35",
  "age": 32,
  "eyeColor": "green",
  "name": "STLOG.NET",
  "gender": "male",
  "company": "STLOG.NET",
  "email": "INFO[AT]STLOG.NET",
  "phone": "+90 (952) 555-5555",
  "friends": [
   { &&
    "id": 0,
    "name": "STLOG.NET - 0"
   },
   {
    "id": 1,
    "name": "STLOG.NET - 1"
   }, &&
   { &&
    "id": 2,
    "name": "STLOG.NET - 2"
   }
  ],
  "favoriteFruit": "banana"
 }
]

örnek abap kodu

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_STLOG_NET_001
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT z_stlog_net_001.


DATA(gv_jsonstr) = CONV string(

|[| &&
 '{' &&
  |"id": "5973782bdb9a930533b05cb2",| &&
  |"isActive": true,| &&
  |"balance": "1.446,35",| &&
  |"age": 32,| &&
  |"eyeColor": "green",| &&
  |"name": "STLOG.NET",| &&
  |"gender": "male",| &&
  |"company": "STLOG.NET",| &&
  |"email": "INFO[AT]STLOG.NET",| &&
  |"phone": "+90 (952) 555-5555",| &&
  |"friends": [| &&
   '{' &&
    |"id": 0,| &&
    |"name": "STLOG.NET - 0"| &&
   '},' &&
   '{' &&
    |"id": 1,| &&
    |"name": "STLOG.NET - 1"| &&
   '},' &&
   '{' &&
    |"id": 2,| &&
    |"name": "STLOG.NET - 2"| &&
   '}' &&
  |],| &&
  |"favoriteFruit": "banana"| &&
 '}' &&
|]|

) .

TYPES : BEGIN OF gty_out ,
     id  TYPE text255,
     name TYPE text255,
     email TYPE text255,
    END OF gty_out,

    gtty_out TYPE TABLE OF gty_out.

DATA gt_out TYPE gtty_out .


CLASS lcl_main DEFINITION CREATE PUBLIC.

 PUBLIC SECTION .
  CLASS-DATA  : gr_class TYPE REF TO lcl_main .
	
  CLASS-METHODS : createobj RETURNING VALUE(r_result) TYPE REF TO lcl_main .

  METHODS :

   parse_json_data IMPORTING VALUE(iv_jsondata) TYPE string
           RETURNING VALUE(rt_out)   LIKE gt_out ,

   get_value   IMPORTING VALUE(is_data) TYPE any
                VALUE(iv_fname) TYPE string
           RETURNING VALUE(rv_val)  TYPE REF TO data
           .

ENDCLASS .

CLASS lcl_main IMPLEMENTATION .
 METHOD createobj .
  IF gr_class IS INITIAL .
   gr_class = NEW #( ).
  ENDIF.
  r_result = gr_class .
 ENDMETHOD .

 METHOD parse_jso_data .

  DATA dref TYPE REF TO data .
  DATA lv_val TYPE REF TO data .

  FIELD-SYMBOLS : <fs_data> TYPE ANY TABLE .


  /ui2/cl_json=>deserialize(
   EXPORTING
    json      = iv_jsondata " JSON string
   CHANGING
    data       = dref  " Data to serialize
  ).

  IF dref IS NOT BOUND .
   RETURN .
  ENDIF .

  ASSIGN dref->* TO <fs_data> .

  LOOP AT <fs_data> ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<fs_data_s>).
   ASSIGN <fs_data_s>->* TO FIELD-SYMBOL(<fs_any_s>).
   IF <fs_any_s> IS ASSIGNED .

    DATA(s_out) = VALUE gty_out( ) .

    lv_val = get_value( is_data = <fs_any_s> iv_fname = 'ID' )  .
    IF lv_val IS BOUND .
     ASSIGN lv_val->* TO FIELD-SYMBOL(<any_data>) .
     s_out-id = <any_data> .
    ENDIF.

    lv_val = get_value( is_data = <fs_any_s> iv_fname = 'NAME' )  .
    IF lv_val IS BOUND .
     ASSIGN lv_val->* TO <any_data> .
     s_out-name = <any_data> .
    ENDIF.

    lv_val = get_value( is_data = <fs_any_s> iv_fname = 'EMAIL' )  .
    IF lv_val IS BOUND .
     ASSIGN lv_val->* TO <any_data> .
     s_out-email = <any_data> .
    ENDIF.

    IF s_out IS NOT INITIAL.
     APPEND s_out TO rt_out .
     CLEAR s_out .
    ENDIF.
   ENDIF.
  ENDLOOP.

 ENDMETHOD .
 METHOD get_value .
  ASSIGN COMPONENT iv_fname OF STRUCTURE is_data TO FIELD-SYMBOL(<fs_any>) .
  IF <fs_any> IS ASSIGNED .
   TRY .
     ASSIGN <fs_any>->* TO FIELD-SYMBOL(<fs_any_val>).
     rv_val = REF #( <fs_any_val> ) .
    CATCH cx_root.
   ENDTRY.
  ENDIF.
 ENDMETHOD .
ENDCLASS .


START-OF-SELECTION .
 gt_out = lcl_main=>createobj( )->parse_json_data( iv_jsondata = gv_jsonstr ) .
 cl_demo_output=>display_data( value = gt_out ).
2+