Bu konu nesne yönelimli programlamanın “Inheritance” başlığı altında incelenebilir.

Bir sınıfın normalde mümkün olmayan protected metotlarına erişebilmek için, o sınıftan miras almamız gerekiyor.
özellikle ihtiyaç dahilinde standart sınıfların metot veya attributelerine erişmemiz gerekebilir.

Aşağıdaki örnekte protected olan bir metota nasıl erişebileceğimizi bakalım.

Z_STLOG_NET

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_STLOG_NET
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT z_stlog_net.

CLASS lcl_main DEFINITION CREATE PUBLIC .

 PUBLIC SECTION .
  METHODS   : public_set_value IMPORTING VALUE(iv_anyval) TYPE string .

 PROTECTED SECTION .
  METHODS   : protected_get_value RETURNING VALUE(rv_anyval) TYPE string .

 PRIVATE SECTION .
  CLASS-DATA : private_anyvalue TYPE string .
  METHODS   : private_get_value RETURNING VALUE(rv_anyval) TYPE string .

ENDCLASS .

CLASS lcl_main IMPLEMENTATION .
 METHOD public_set_value .
  private_anyvalue = iv_anyval .
 ENDMETHOD .

 METHOD protected_get_value .
  rv_anyval = private_anyvalue .
 ENDMETHOD .

 METHOD private_get_value .
  rv_anyval = private_anyvalue .
 ENDMETHOD .
ENDCLASS .


CLASS lcl_inheriting DEFINITION INHERITING FROM lcl_main .
 PUBLIC SECTION .
  METHODS : get_value RETURNING VALUE(rv_anyval) TYPE string .
ENDCLASS .

CLASS lcl_inheriting IMPLEMENTATION .
 METHOD get_value.
*
  "buradan main classın sadece "PROTECTED" metotlarına ulaşılabilir
   rv_anyval = protected_get_value( ).

 ENDMETHOD .

ENDCLASS .

 START-OF-SELECTION .
 DATA(lo_main) = NEW lcl_main( ).
 "main classın değişkenine veri yazılıyor...
 lo_main->public_set_value( 'https://stlog.net' ) .

 "main classın veri okuma metotları protected olduğundan veri okunamıyor.
 "bunun için main class'tan miras alınıyor..
 WRITE |Atanan değer : | && NEW lcl_inheriting( )->get_value( ) .
0