Raporumuzda kullanabileceğimiz arama yardımlarını bazen filtrelemek gerekebilir, bunun için kullanılan yöntemlerden
biri de “F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST” fonksiyonu. Bu fonksiyonun “callback_form” parametresiyle, arama yardım ekranı
kullanıcı karşısına gelmeden bir form bloğuna düşürebilmek. Düşürülen form bloğunda filtreleme yapılabilir, alanlar
gizlenebilir vs.

Seçim ekranından girilen şirket koduna göre filtreleme yaptığımız örneği inceleyelim.

Z_STLOG_NET

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_STLOG_NET
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT z_stlog_net.

DATA: gt_return TYPE TABLE OF ddshretval .

PARAMETERS : p_bukrs TYPE bukrs OBLIGATORY,
       p_lifnr TYPE lifnr
       .

AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_lifnr .
 CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
  EXPORTING
   tabname      = 'BSEG'
   fieldname     = 'LIFNR'
   searchhelp    = 'KRED_C'
   callback_program = sy-repid
   callback_form   = 'P_LIFNR_VALUE_REQUEST'
  TABLES
   return_tab    = gt_return
  EXCEPTIONS
   field_not_found  = 1
   no_help_for_field = 2
   inconsistent_help = 3
   no_values_found  = 4
   OTHERS      = 5.

 IF sy-subrc EQ 0 .
  DATA(v_lifnr) = VALUE lifnr( gt_return[ fieldname = 'LIFNR' ]-fieldval OPTIONAL ) .
  p_lifnr = CONV lifnr( |{ v_lifnr ALPHA = IN }| ) .
 ENDIF.


**&---------------------------------------------------------------------*
**& Search Help Exitleri "
**&---------------------------------------------------------------------*
FORM p_lifnr_value_request TABLES record_tab STRUCTURE seahlpres
             CHANGING shlp TYPE shlp_descr_t callcontrol LIKE ddshf4ctrl .
*
 APPEND VALUE #( shlpname = 'KRED_C'
         shlpfield = 'BUKRS'
         sign   = 'I'
         option  = 'EQ'
         low    = p_bukrs
        ) TO shlp-selopt .
*
ENDFORM .
0